Day: May 3, 2019

3D Printing Materials

Metal 3D Printer เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงในปัจจุบัน

Metal 3D Printer มีผลอย่างไรต่อการผลิต Metal 3D printer เป็นเทคโนโลยีใหม่ในระบบการผลิตของอุตสาหกรรม โดยจะเปลี่ยนการออกแบบใหม่ทั้งหมด (re-design) เพื่อให้มีน้ำหนักลดลง มีรูปร่างที่ซับซ้อนได้มากขึ้น ปัจจุบันมีหลายเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะจากเครื่อง 3D Printer (อ่านเทคโนโลยี

อ่านต่อ