Day: May 21, 2019

Door Handle by HP Fusion Jet
3D Printing Materials

การวัดความแข็งแรงของชิ้นงานที่ผลิตจากเครื่อง 3D Printer

ทำไมต้องทราบความแข็งแรงของชิ้นงานจากเครื่อง 3D Printer เครื่อง 3D Printer หรือเครื่องพิมพ์ 3 มิติ นั้น เป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะขึ้นสร้างชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ หรือแบบจำลองได้ง่ายกว่ากระบวนการผลิตอื่นๆ ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับนักออกแบบ วิศวกร

อ่านต่อ