• sales
  • 064-931-9191
  • admin@sync-innovation.com
  • support
  • 095-778-1204
  • support@sync-innovation.com
  • mon-sat 8:00-18:00

Day: May 29, 2019

3D Printing Technology

3D Printing Silicone and PU

Silicone กับ PU ต่างกันอย่างไร Silicone and PU มีหนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญระหว่างซิลิโคนและโพลียูรีเทน นั่นก็คือองค์ประกอบทางเคมี ซิลิโคน (Silicone) เป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วย ซิลิคอน คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน

อ่านต่อ
3D Printing Technology

3D Print On Demand Manufacturing

On-demand manufacturing เป็นการผลิตตามความต้องการ ซึ่งกำลังเปลี่ยนวิธีการแบบเดิมๆ ที่บริษัทจะนำผลิตภัณฑ์ของตนออกสู่ตลาด ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งก็จะสามารถสั่งซื้อต้นแบบ และการผลิตระยะสั้นในราคาต่ำ การผลิตที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและต้นทุนการผลิตต่ำจะช่วยให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นทรัพยากรในเรื่องอื่น ๆ ได้มาก ทั้งนี้ในกรอบของการผลิตในอนาคต หรือ Factories of the Future

อ่านต่อ