• sales
  • 064-931-9191
  • admin@sync-innovation.com
  • support
  • 095-778-1204
  • support@sync-innovation.com
  • mon-sat 8:00-18:00

Day: March 17, 2020

prosthetics animal 3d printing
3D Printing Technology

อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอวัยวะเทียมของสัตว์ Prosthetics 3D Printing

อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ได้หมายถึงเพียงเครื่องมือที่หมอใช้กันในโรงพยาบาลเพียงเท่านั้น ยังคงรวมถึง Prosthetics หรือกายอุปกรณ์เทียม และกายอุปกรณ์เสริม เป็นอุปกรณ์ที่ทำขึ้นเพื่อใช้กับอวัยวะภายนอก นำมาดัดแปลงลักษณะโครงสร้างให้ตรงกับสรีระ เพื่อการทำหน้าที่ทดแทนส่วนของอวัยวะที่เสียหาย ขาดหาย หรือไม่เคยมีอยู่เลย โดยกายอุปกรณ์เทียมนั้น มีทั้งแขนเทียม ขาเทียม นิ้วมือและนิ้วเท้าเทียม สามารถใช้ได้กับมนุษย์และสัตว์ ซึ่งสัตว์หลายชนิดได้สูญเสียแขนขา

อ่านต่อ