• sales
  • 064-931-9191
  • admin@sync-innovation.com
  • support
  • 095-778-1204
  • support@sync-innovation.com
  • mon-sat 8:00-18:00

Day: March 27, 2020

3D Design

Luban โปรแกรมที่คนมี 3D Printer หรือ Laser Cut ต้องมีติดไว้

Luban คือโปรแกรมอะไร เป็นโปรแกรมอเนกประสงค์ที่ใช้จัดการไฟล์ 3D Model ให้มีความหลากหลากหลากขึ้น แต่ไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ขึ้นแบบ 3D Model ได้โดยตรง ทำได้เฉพาะตกแต่ง เพิ่มเติมเล็กน้อย ดังนั้นผู้ใช้ต้องมีไฟล์ 3D มาก่อน (หรือภาพถ่ายสำหรับบางฟังก์ชี่น)

อ่านต่อ