Day: May 22, 2020

3D Printing Materials

วิธีการหาค่าเวลาฉายแสงเรซินในเครื่อง Phrozen Transform

ขั้นตอนการ Calibration Phrozen Transfrom เป็นเครื่องเรซิน 3D Printer แบบ Open Materials ดังนั้นจึงสามารถใช้วัสดุของแบรนด์ หรือชนิดอะไรก็ได้ โดยปรับเปลี่ยนค่าเวลาการฉายแสง (Exposure time) ให้เหมาะสมกับวัสดุนั้น

อ่านต่อ