3D Printer Training

We have variety of traning course for Additive Manufacturing (AM) or 3D Printing technology (3DP). From beginner through professional  with expert experience

Our Course

หัวข้อการอบรมมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ตอบรับกับเทคโนโลยีใหม่ ตลอดเวลา

Our Trainer

อบรมโดยวิศวกรและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการผลิต วัสดุ ออกแบบ โดยตรง

Online/offline

สามารถเลือกได้ทั้งระบบ Online / Onsite เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ตัวอย่างหัวข้อการอบรม

บริการอบรมและสัมนา

Introduction to 3D Printing Technology

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใน 3D Printing ปัจจุบันและการนำไปใช้งานให้เหมาะสม
 

บริการอบรมและสัมนา

Troubleshooting in 3DP
 

ปัญหาในกระบวนการพิมพ์ 3 มิติ และแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นสำหรับ FDM และ Resin
 

Drawing

How to design product for 3D Printing

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี 3D Printing ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการปกติ
 

บริการอบรมและสัมนา

Part Quality Improvement
 

การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทั้งภายนอก และความแข็งแรง

บริการอบรมและสัมนา

Materials Testing
 
 

พื้นฐานการทดสอบสมบัติของวัสดุ เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการอบรมและสัมนา

Materials Selection
 

การเลือกใช้วัสดุในเทคโนโลยี 3D Printing ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์

Our Training Experience

Contact us