เครื่อง 3D Printer สำหรับวัสดุกลุ่มชีวภาพ (Biomaterials)

Allevi 3D Printer ออกแบบและผลิตเพื่อใช้กับวัสดุชีวภาพโดยเฉพาะ เช่น Polycaprolactone (PCL), Gelatin, Gelatin Methacrylate, Alginate, Hydroxyapatite (HA) หรือ Pluronic เป็นต้น ตัวเครื่องมีการใช้งานในห้องปฏิบัติการตามมหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยทั่วโลก มีผลงานการตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ยา จำนวนมาก พร้อมวัสดุ Bioink หลากหลายชนิด ตามความต้องการของผู้ใช้

3D Bioprinters Made in USA

BioInk