STEM Learning (Science Technology Engineering and Mathematics Learning) คือ องค์ความรู้ วิชาการ และแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงและสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ให้เข้ากันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง นำมาบูรณาการนในการดำเนินชีวิตและการทำงาน รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ

STEM Learning จึงเป็นการต่อยอดหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคการผลิต และการบริการที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพ ลอจิสติกส์

มาดูตัวอย่าง STEM นอกเหนือจากตำราที่ทำให้ดึงดูดความสนใจได้จากเด็กๆกันบ้าง โดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

1. จินตนาการสัตว์บนดาวอังคาร

เป็นการสร้างโจทย์ที่นอกกรอบให้กับเด็กได้ออกแบบความคิดในฉบับของตนเอง เช่น สัตว์จะมีลักษณะอย่างไร ให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมบนดาวอังคาร จากนั้นพวกเขาจะใช้การออกแบบ 3D เพื่อสำรวจว่าหน้า รูปร่าง และพฤติกรรมของสัตว์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากปรับตัวให้เข้ากับสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร เมื่อออกแบบเสร็จแล้ว ทุกคนจะสามารถจับต้องได้ด้วยการใช้การพิมพ์ 3 มิติ นั่นเอง
3D Printing STEM Learning

2. การออกแบบการแก้ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การเรียนรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ไปอีกขั้นหนึ่ง เป็นการช่วยตัดสินใจที่จะสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาและป้องกันที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติ เด็กๆ สามารถระบุปัญหาที่ไม่ซ้ำกันได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ละประเภท จากนั้นออกแบบและพิมพ์ 3 มิติ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

3D Printing STEM Learning

(https://www.makersempire.com)

3. สร้างตัวตนจำลองจากคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เด็กๆ จะรู้สึกว่ายาก หรือไม่ชอบเอาซะเลย เมื่อใดที่ทำให้คณิตศาสตร์เป็นง่าย และน่าสนุกของเด็กๆ ได้เค้าก็จะมีความสุขมากขึ้น โดยให้พวกเขาสร้างตัวตนจำลองในจินตนาการของพวกเค้าจากคณิตศาสตร์ แล้วพิมพ์ 3 มิติ ออกมา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง

3D Printing STEM Learning

(https://www.cults3d.com)

4. ออกแบบหมวกนิรภัย

ให้เด็กๆ สร้างหมวกกันน็อกกีฬาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้การออกแบบ 3D และการพิมพ์ 3 มิติ เพื่อจำลองต้นแบบเป็นโครงสร้างขนาดเล็ก เด็กๆ จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าหมวกกันน็อกกีฬาแบบปลอดภัยได้อย่างไร

3D Printing STEM Learning

(https://play.kapook.com)

5. รถต้นแบบสำรวจดาวอังคาร

วิทยาศาสตร์สอนการเรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในระบบสุริยจักรวาลของเรา จึงพวกเด็กๆแต่ละคนออกแบบมีสภาพแวดล้อมตามจินตนาการ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ซ้ำกัน และให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่นักวิทยาศาสตร์ใช้รถในการสำรวจพื้นผิวของดาวอังคาร  เด็กๆจึงได้รับภาระกิจให้การออกแบบรถที่จะสามารถสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะของเรา แต่เด็กๆต้องอธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกคุณสมบัติเฉพาะของรถของพวกเขา และวิธีที่รถจะส่งข้อมูลกลับมายังโลกได้

3D Printing STEM Learning

(https://motortrivia.com)

3D Printing STEM Learning

(https://superstarfloraluk.com)

6. เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรง่าย ๆ

เด็กๆ สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับรอกหรือคันโยก เป็นสิ่งที่เด็กต้องออกแบบเครื่องจักรตามไอเดียของตนเอง แต่แนวคิดจะไม่เป็นที่เข้าใจจนกว่าเด็กจะมีประสบการณ์ตรง ในบทเรียนนี้เด็กจะต้องออกแบบเครื่อง 3 มิติ โดยใช้รูปทรงที่เรียบง่าย ต้องมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยี 3 มิติ ที่ทันสมัยและการเรียนรู้พื้นฐานของคณิตศาสตร์และวิศวกรรม
3D Printing STEM Learning

(https://www.makersempire.com)

7. สร้างเขาวงกตในจินตนาการ

กิจกรรมนี้ได้รวมเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์ จินตนาการการวาดรูป การออกแบบ และการผ่านอุปสรรคไปได้ เด็กๆ จะต้องทำการการออกแบบเขาวงกต ซึ่งคล้ายเกมส์ Sprk ball โดยเริ่มต้นด้วยการวาดในกระดาษเป็น 2D ก่อนจากนั้นจึงแปลงเป็น 3D แต่การออกแบบจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมสำหรับลูกบอล เพื่อให้ลูกบอลสามารถกลิ้งไปได้ สุดท้ายจึงนำมาเข้าโปรแกรมสำหรับพิมพ์ 3 มิติ เพื่อทำทางเขาวงกตที่ออกแบบ 3D ไว้นั่นเอง
3D Printing STEM Learning

(https://www.lelong.com.my)

8. การสร้างเครื่องมือสำหรับสถานีอวกาศนานาชาติ

ในส่วนของบทเรียนนี้ เด็กๆ จะถูกท้าทายให้ออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับสถานีอวกาศนานาชาติ ( International Space Station, ISS) พวกเขาจะได้เรียนรู้ว่าการอยู่บนเรือสถานีอวกาศนานาชาตินั้นแตกต่างจากอยู่บนโลกมากเพราะสถานีอวกาศนานาชาติไม่มีแรงโน้มถ่วงเลย ทำให้เด็กๆ ต้องคิดเกี่ยวกับอุปสรรค ผลของการไม่มีแรงโน้มถ่วง และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ จากนั้นใช้ทุกสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานีอวกาศนานาชาติทำการออกแบบอุปกรณ์ เพื่อเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

Space Station

(https://www.makersempire.com)

9. เข้าใจการขนส่งประเภทต่าง ๆ

เด็กๆ จะทำการสำรวจรูปแบบการขนส่งที่ผู้คนใช้ จากนั้นพวกเขาต้องศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งประเภทต่าง ๆ เหล่านั้นว่ามีอะไรบ้าง ในการเรียนรู้เพิ่มนี้ เด็กๆจะถูกขอให้ออกแบบรถ 3D ในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งพวกเขาจะใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขนส่ง เพื่อนำออกแบบรถยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
3D Printing STEM Learning

(https://www.firstclasstoy.com)

3D Printing STEM Learning

(https://www.firstclasstoy.com)

10. จัดการการผลิตที่ยุ่งยากด้วยการพิมพ์ 3 มิติ

อนาคตของการผลิตมีแนวโน้มที่จะดูแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ และโรงเรียนแห่งหนึ่งให้โอกาสนักเรียนมากขึ้น สำหรับการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่ดี ในการเป็นวิศวกรแห่งอนาคตของเราด้วยการสร้างระบบการเรียนรู้จาก STEM ด้วยเครื่อง 3D Printer โดยทั้งหมดนี้ที่นักเรียนจะสามารถใช้การออกแบบและการพิมพ์ 3 มิติ เพื่อผลิตสิ่งประดิษฐ์จากจินตนาการของพวกเขา การพิมพ์สามมิติสามารถมอบประสบการณ์การผลิตให้กับเด็กๆ การออกแบบและการพิมพ์ 3 มิติ จะเป็นการเพิ่มระดับความสนุกและการมีส่วนร่วมในบทเรียนต่างๆ เหมาะอย่างยิ่ง อีกทั้งยังจะสนับสนุนวิธีการเรียนรู้ STEM อีกด้วย

FDM style printer
sync-innovation-3d-printer-wanhao-duplicator-I3-Plus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สนใจเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เรามีเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บุคคลเริ่มต้นจนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน และวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด

ติดตามข่าวสารและบทความ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

3D Printer Technique

ไกด์ตั้งค่า Slicer สำหรับ Resin 3D Printer (ใช้ได้ทุกโปรแกรม)

Resin 3D Printer กลายเป็นเครื่องยอดนิยมในปัจจุบัน ด้วยราคาที่ถูกลงแบบจัดต้องได้ และผิวงานเรียบ สม่ำเสมอ เหมาะกับงานต้นแบบ

อ่านต่อ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บการใช้งานของคุณบนเวบไซต์ของเรา เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาระบบที่ดีในการใช้งานเวบไซต์ หากท่านไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาเวบไซต์เพื่อตอบสนองความต้องการได้
    Cookies Details

บันทึก