Search
Close this search box.

3D Printing STEM Learning

STEM Learning (Science Technology Engineering and Mathematics Learning) คือ องค์ความรู้ วิชาการ และแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงและสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ให้เข้ากันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง นำมาบูรณาการนในการดำเนินชีวิตและการทำงาน รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ

STEM Learning จึงเป็นการต่อยอดหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคการผลิต และการบริการที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพ ลอจิสติกส์

มาดูตัวอย่าง STEM นอกเหนือจากตำราที่ทำให้ดึงดูดความสนใจได้จากเด็กๆกันบ้าง โดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

1. จินตนาการสัตว์บนดาวอังคาร

เป็นการสร้างโจทย์ที่นอกกรอบให้กับเด็กได้ออกแบบความคิดในฉบับของตนเอง เช่น สัตว์จะมีลักษณะอย่างไร ให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมบนดาวอังคาร จากนั้นพวกเขาจะใช้การออกแบบ 3D เพื่อสำรวจว่าหน้า รูปร่าง และพฤติกรรมของสัตว์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากปรับตัวให้เข้ากับสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร เมื่อออกแบบเสร็จแล้ว ทุกคนจะสามารถจับต้องได้ด้วยการใช้การพิมพ์ 3 มิติ นั่นเอง
3D Printing STEM Learning

2. การออกแบบการแก้ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การเรียนรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ไปอีกขั้นหนึ่ง เป็นการช่วยตัดสินใจที่จะสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาและป้องกันที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติ เด็กๆ สามารถระบุปัญหาที่ไม่ซ้ำกันได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ละประเภท จากนั้นออกแบบและพิมพ์ 3 มิติ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

3D Printing STEM Learning

(https://www.makersempire.com)

3. สร้างตัวตนจำลองจากคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เด็กๆ จะรู้สึกว่ายาก หรือไม่ชอบเอาซะเลย เมื่อใดที่ทำให้คณิตศาสตร์เป็นง่าย และน่าสนุกของเด็กๆ ได้เค้าก็จะมีความสุขมากขึ้น โดยให้พวกเขาสร้างตัวตนจำลองในจินตนาการของพวกเค้าจากคณิตศาสตร์ แล้วพิมพ์ 3 มิติ ออกมา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง

3D Printing STEM Learning

(https://www.cults3d.com)

4. ออกแบบหมวกนิรภัย

ให้เด็กๆ สร้างหมวกกันน็อกกีฬาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้การออกแบบ 3D และการพิมพ์ 3 มิติ เพื่อจำลองต้นแบบเป็นโครงสร้างขนาดเล็ก เด็กๆ จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าหมวกกันน็อกกีฬาแบบปลอดภัยได้อย่างไร

3D Printing STEM Learning

(https://play.kapook.com)

5. รถต้นแบบสำรวจดาวอังคาร

วิทยาศาสตร์สอนการเรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในระบบสุริยจักรวาลของเรา จึงพวกเด็กๆแต่ละคนออกแบบมีสภาพแวดล้อมตามจินตนาการ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ซ้ำกัน และให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่นักวิทยาศาสตร์ใช้รถในการสำรวจพื้นผิวของดาวอังคาร  เด็กๆจึงได้รับภาระกิจให้การออกแบบรถที่จะสามารถสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะของเรา แต่เด็กๆต้องอธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกคุณสมบัติเฉพาะของรถของพวกเขา และวิธีที่รถจะส่งข้อมูลกลับมายังโลกได้

3D Printing STEM Learning

(https://motortrivia.com)

3D Printing STEM Learning

(https://superstarfloraluk.com)

6. เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรง่าย ๆ

เด็กๆ สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับรอกหรือคันโยก เป็นสิ่งที่เด็กต้องออกแบบเครื่องจักรตามไอเดียของตนเอง แต่แนวคิดจะไม่เป็นที่เข้าใจจนกว่าเด็กจะมีประสบการณ์ตรง ในบทเรียนนี้เด็กจะต้องออกแบบเครื่อง 3 มิติ โดยใช้รูปทรงที่เรียบง่าย ต้องมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยี 3 มิติ ที่ทันสมัยและการเรียนรู้พื้นฐานของคณิตศาสตร์และวิศวกรรม
3D Printing STEM Learning

(https://www.makersempire.com)

7. สร้างเขาวงกตในจินตนาการ

กิจกรรมนี้ได้รวมเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์ จินตนาการการวาดรูป การออกแบบ และการผ่านอุปสรรคไปได้ เด็กๆ จะต้องทำการการออกแบบเขาวงกต ซึ่งคล้ายเกมส์ Sprk ball โดยเริ่มต้นด้วยการวาดในกระดาษเป็น 2D ก่อนจากนั้นจึงแปลงเป็น 3D แต่การออกแบบจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมสำหรับลูกบอล เพื่อให้ลูกบอลสามารถกลิ้งไปได้ สุดท้ายจึงนำมาเข้าโปรแกรมสำหรับพิมพ์ 3 มิติ เพื่อทำทางเขาวงกตที่ออกแบบ 3D ไว้นั่นเอง
3D Printing STEM Learning

(https://www.lelong.com.my)

8. การสร้างเครื่องมือสำหรับสถานีอวกาศนานาชาติ

ในส่วนของบทเรียนนี้ เด็กๆ จะถูกท้าทายให้ออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับสถานีอวกาศนานาชาติ ( International Space Station, ISS) พวกเขาจะได้เรียนรู้ว่าการอยู่บนเรือสถานีอวกาศนานาชาตินั้นแตกต่างจากอยู่บนโลกมากเพราะสถานีอวกาศนานาชาติไม่มีแรงโน้มถ่วงเลย ทำให้เด็กๆ ต้องคิดเกี่ยวกับอุปสรรค ผลของการไม่มีแรงโน้มถ่วง และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ จากนั้นใช้ทุกสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานีอวกาศนานาชาติทำการออกแบบอุปกรณ์ เพื่อเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

Space Station

(https://www.makersempire.com)

9. เข้าใจการขนส่งประเภทต่าง ๆ

เด็กๆ จะทำการสำรวจรูปแบบการขนส่งที่ผู้คนใช้ จากนั้นพวกเขาต้องศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งประเภทต่าง ๆ เหล่านั้นว่ามีอะไรบ้าง ในการเรียนรู้เพิ่มนี้ เด็กๆจะถูกขอให้ออกแบบรถ 3D ในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งพวกเขาจะใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขนส่ง เพื่อนำออกแบบรถยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
3D Printing STEM Learning

(https://www.firstclasstoy.com)

3D Printing STEM Learning

(https://www.firstclasstoy.com)

10. จัดการการผลิตที่ยุ่งยากด้วยการพิมพ์ 3 มิติ

อนาคตของการผลิตมีแนวโน้มที่จะดูแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ และโรงเรียนแห่งหนึ่งให้โอกาสนักเรียนมากขึ้น สำหรับการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่ดี ในการเป็นวิศวกรแห่งอนาคตของเราด้วยการสร้างระบบการเรียนรู้จาก STEM ด้วยเครื่อง 3D Printer โดยทั้งหมดนี้ที่นักเรียนจะสามารถใช้การออกแบบและการพิมพ์ 3 มิติ เพื่อผลิตสิ่งประดิษฐ์จากจินตนาการของพวกเขา การพิมพ์สามมิติสามารถมอบประสบการณ์การผลิตให้กับเด็กๆ การออกแบบและการพิมพ์ 3 มิติ จะเป็นการเพิ่มระดับความสนุกและการมีส่วนร่วมในบทเรียนต่างๆ เหมาะอย่างยิ่ง อีกทั้งยังจะสนับสนุนวิธีการเรียนรู้ STEM อีกด้วย

FDM style printer
sync-innovation-3d-printer-wanhao-duplicator-I3-Plus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดตามข่าวสารและบทความ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

3D Printing Technology

รีวิวฟีเจอร์ Chitubox 2.0 กับฟีเจอร์ใหม่ที่ต้องรู้

Chitubox 2.0 กับคู่แข่งมากขึ้น นอกจากการแข่งขันด้านการพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ๆ แล้ว ด้านโปรแกรมกลุ่ม Slicer ก็มีผู้เล่นหน้าเก่า

อ่านต่อ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บการใช้งานของคุณบนเวบไซต์ของเรา เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาระบบที่ดีในการใช้งานเวบไซต์ หากท่านไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาเวบไซต์เพื่อตอบสนองความต้องการได้
    Cookies Details

บันทึก