• sales
  • 064-931-9191
  • admin@sync-innovation.com
  • support
  • 095-778-1204
  • support@sync-innovation.com
  • mon-sat 8:00-18:00

Tag: cost estimate 3d printing

cost estimate 3d printing
3D Printing Technology

ประเมินค่าใช้จ่าย Cost Estimate 3D Printing

การประมาณราคาเป็นข้อมูลพื้นฐาน ที่ทำให้ทราบถึงราคาประเมินโดยคร่าวๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการผลิต และปรับแก้ต่างๆ อาศัยหลักการการคำนวณหาปริมาณวัสดุ ค่าแรง ค่าเครื่องจักร ค่าดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด อีกทั้งประสบการณ์ในสายงานนนั้นๆ ก็เป็นส่วนประกอบที่ดีสำหรับใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริง ซึ่งไม่ควรจะผิดพลาดไปจากราคาที่แท้จริงเกินกว่า 10 %

อ่านต่อ