Tag: On-Demand Manufacturing

3D Printing Technology

3D Print On Demand Manufacturing

On-demand manufacturing เป็นการผลิตตามความต้องการ ซึ่งกำลังเปลี่ยนวิธีการแบบเดิมๆ ที่บริษัทจะนำผลิตภัณฑ์ของตนออกสู่ตลาด ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งก็จะสามารถสั่งซื้อต้นแบบ และการผลิตระยะสั้นในราคาต่ำ การผลิตที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและต้นทุนการผลิตต่ำจะช่วยให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นทรัพยากรในเรื่องอื่น ๆ ได้มาก ทั้งนี้ในกรอบของการผลิตในอนาคต หรือ Factories of the Future

อ่านต่อ